bởi administrator TRONG
Vật phẩm kho báu

Lich King Sword Charm là vật phẩm phần thưởng từ nhiệm vụ Wrath Of The Lich King.  Có thể nâng cấp lên Lich King Sword Charm Hard / Lich King Sword Charm God / Lich King Sword Charm Transcendent thông qua các scroll khi đánh boss Lich King ở các chế độ trong phụ bản.

Công thức CUBE

 • Lich King’s Sword = x2 Reward Lich King Normal (Nguyên Liệu)
 • Lich King’s Sword Upgrade Hard = Charm Lich King’s Sword + Reward Lich King Hard (Nguyên Liệu) x2 + Ber Rune + Magic Orb x2
 • Lich King’s Sword Upgrade God = Charm Lich King’s Sword + Reward Lich King God x2 (Nguyên Liệu) + Jah Rune + Chaos Orb
 • Lich King’s Sword Upgrade Transcentdent = Charm Lich King’s Sword + Reward Lich King Trans (Nguyên Liệu) x2 + Cham Rune + Chaos Orb x2
 • Lich King’s Sword Socket = Jeweller Socket + Lich King Sword (Random 0 – 1)

Reroll Items

Soul Stone được bán trong Shop D2VN với giá 20.000 FGOLD

 • Lich King’s Sword = Lich King’s Sword + Soul Stone
 • Lich King’s Sword Upgrade Hard = Lich King’s Sword + Soul Stone
 • Lich King’s Sword Upgrade God = Lich King’s Sword + Soul Stone
 • Lich King’s Sword Upgrade Transcentdent = Lich King’s Sword + Soul Stone

Lich King’s Charm Upgrade

Upgrade sẽ cộng dồn option.

Lich King’s Sword Upgrade (Hard)

 • 0 – 1 All Skills (Tỷ lệ thấp)
 • 3 – 10% life Mana
 • 3 – 10 Random Pierce Element (Bao gồm cả Poison và Physic)
 • 1 – 10 Alltribute

Lich King’s Sword Upgrade (GOD)

 • 0 – 2 All Skills
 • 10 – 20% Life Mana
 • 5 – 20 Random Pierce Element (Bao gồm cả Poison và Physic)
 • 0 – 1 Random Skills Bất kỳ
 • 1 – 20 Alltribute

Lich King’s Sword Upgrade (Trans)

 • 0 – 3 All Skills
 • 20 – 30% Life Mana
 • 10 – 30 Random Pierce Element (Bao gồm cả Poison và Physic)
 • 1 – 30 Alltribute

Lưu ý (Random Skills Bất Kỳ) – Những skill sẽ không xuất hiện:

Sorc: Fire Mastery, Cold Mastery, Light Mastery
Paladin: Holy Shock, Holy Fire, Holy Freeze
Druid: Các skills liên quan tới Bear Form và Wolf Form (loại trừ Bear và Wolf được phép biến hình)
Barb: Tắt hết Weapon Mastery của Barb (Bao gồm sword Mastery – Axe Mastery . . .)

Video hướng dẫn

Có liên quan bài viết