Build

Druid Build – Druid Volcano FIre

bởi GMSuzug TRONG

Kiểu build cũng khá thông dụng, đó chính là Fire Druid, Druid sử dụng các skill lửa là chủ yếu. Các skill chính chúng ta sẽ sử dụng là Volcano và Armageddon Fire.

Build

Druid Build – Druid Windy Cold

bởi GMSuzug TRONG

Xin giới thiệu một kiểu build cũng khá thông dụng, đó chính là Cold Druid, Druid sử dụng các skill Băng là chủ yếu. Các skill chính chúng ta sẽ sử dụng là Tornado và Hurricane.