Vật phẩm kho báu

Hellfire Torch Charm

bởi administrator TRONG

Ngọn đuốc Hellfire là một Bùa lớn độc đáo, là phần thưởng cho việc hoàn thành Sự kiện Pandemonium. Đối với người chơi diablo 2 lod nói chung không ai là không biết đến Uber quest.