Build

Druid Build – Druid Windy Cold

bởi GMSuzug TRONG

Xin giới thiệu một kiểu build cũng khá thông dụng, đó chính là Cold Druid, Druid sử dụng các skill Băng là chủ yếu. Các skill chính chúng ta sẽ sử dụng là Tornado và Hurricane.